• 1 Current: Uthenga zokhudza zachikhalidwe ndi mmene anthu alili
  • 2 Moyo wa tsiku ndi tsiku munyengo ya mulili wa coronavirus
  • 3 Umoyo pa ntchito mu nyengo ya coronavirus
  • 4 Njira zozitetezera kuti musatenge coronavirus
  • 5 Njira zopewela coronavirus kumadela
  • 6 Mafunso okhudza umoyo wanu
*

mumakhala ndi anthu anagati (kupatula inuyo)? chonde lembani nambala ya anthu mofanana nd gulu la zaka. lembani 0 ngati palibe munthu mu gulu limenelo.

*
*
*
*